Pozorně si přečti

Podmínky užívání

Kdo jsme

Společnost: Spreaders, s.r.o.

IČO: 09174079

sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 1, Česká republika

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330908

e-mail: hello@spread.by


(dále „Spread“)

1. Základní informace

  1. Spread provozuje platformu umístěnou na stránkách https://www.spread.by/ (dále „Platforma“), která umožňuje propojit osobu, která má zájem o propagaci (dále „Zadavatel“), a osobu s širším publikem sledovatelů, která chce a může propagaci provést (dále „Spreader“).
  2. Těmito Podmínkami se při užívání Platformy musí řídit všechny strany, tj. Zadavatel, Spreader i Spread (společně jako „Smluvní strany“). Pro Spreadera a Zadavatele (dále „Uživatelé“) jsou Podmínky závazné od chvíle, kdy se registrují na Platformu. Pro Spread jsou závazné od okamžiku jejich vydání.
  3. Spread upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. O změně Podmínek Spread informuje Uživatele. Pokud se změnou nebude Uživatel souhlasit, není oprávněn Platformu využívat a je povinen zrušit svůj uživatelský účet, pokud v tom nebrání nějaká další skutečnost uvedená dále. Tím, že bude Uživatel užívat Platformu i po změně Podmínek, se má za to, že se změnou souhlasí.
  4. Spread také upozorňuje, že mezi Zadavatelem a Spreaderem funguje jen jako zprostředkovatel, případně jako osoba pověřená k vyplacení peněz Spreaderovi. Služby Spreadu jsou placené, výše provize Spreadu je uvedena dále.
  5. Pro fungování Platformy je samozřejmě nezbytné, aby byly zpracovávány osobní údaje Uživatelů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů upravují zásady ochrany soukromí.

2. Práva a povinnosti Spreadu

  1. Spread je povinen dodržovat tyto Podmínky.
  2. Spread může i bez předchozího upozornění:
   1. odepřít vytvoření uživatelského účtu případně smazat nebo deaktivovat uživatelský účet i bez udání důvodu, zejména ale pokud Uživatel poruší tyto Podmínky, dobré mravy soutěže nebo právní předpisy, případně pokud je uživatelský účet duplicitní nebo více než jeden rok neaktivní;
   2. omezit, upravit nebo také změnit způsob fungování Platformy, případně Platformu zcela ukončit.
  3. Spread upozorňuje, že Platforma nemusí být neustále dostupná a Spread neodpovídá za jakoukoli újmu, která by nedostupností Platformy Uživatelům vznikla.
  4. Využitím práv dle odst. 2.2. nezaniká Spreadu nárok na náhradu újmy.

3. Povinnosti a prohlášení Uživatele, obecné informace

  1. Uživatelé mají při užívání Platformy následující povinnosti:
   1. užívat Platformu v dobré víře;
   2. nepřetěžovat Platformu nebo webové stránky, na kterých je umístěna, nebo ji užívat takovým způsobem, který by mohl omezit její funkčnost;
   3. pro užívání Platformy si zřídit uživatelský účet;
   4. uvádět přesné a pravdivé údaje při zřízení uživatelského účtu i komunikaci s ostatními Smluvními stranami, a pokud to lze, údaje průběžně aktualizovat;
   5. v případě, že je Uživatel fyzickou osobou, před zřízením uživatelského účtu dovršit věk 15 let;
   6. nahradit veškerou újmu způsobenou ostatním Smluvním stranám;
   7. zaplatit Spreadu dále popsanou provizi;
   8. umožnit přístup ke svému uživatelskému účtu pouze oprávněným osobám;
   9. Zadavatel nesmí se Spreaderem spolupracovat jiným způsobem než skrz Platformu, a to po dobu 6 měsíců od zadání poptávky po realizaci marketingové kampaně, případně pokud byla uzavřena smlouva o realizaci marketingové kampaně, tak 6 měsíců od jejího skončení.
  1. Uživatel prohlašuje, že:
   1. je podnikatelem dle příslušných právních předpisů a má pro podnikání oprávnění;
   2. je oprávněn a způsobilý k uzavření smlouvy o realizaci marketingové kampaně;
   3. zná právní předpisy týkající se reklamy a jejich realizace;
   4. jsou mu známy daňové povinnosti a řádně je plní a plnit bude;
   5. si obstaral souhlas zákonných zástupců v případě, že mu ještě nebylo 18 let.
  1. Uživatel bere na vědomí, že:
   1. Spread žádným způsobem neodpovídá za kvalitu provedení smlouvy na provedení marketingové kampaně sjednané mezi Zadavatelem a Spreaderem, ani za obsah smlouvy jako takové, ani za způsobilost Uživatelů tuto smlouvu uzavřít a splnit; Spread v tomto vztahu funguje pouze jako zprostředkovatel;
   2. náklady na internetové připojení si Uživatel hradí sám;
   3. pokud Uživatel výslovně nepožádá o opak, může Spread třetím osobám sdělit reference o službách, které poskytl Uživatelům;
   4. bezplatně uděluje Spreadu nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k publikaci a rozšiřování jakékoli reklamy realizované prostřednictvím Platformy, a to na internetových stránkách a sociálních sítích Spreadu, případně prostřednictvím dalších médií; účelem publikace a rozšiřování může být zejména propagace Platformy a dalších služeb nabízených Spreadem;
  1. Pokud tomu nebrání jiná překážka, může Uživatel kdykoli zrušit svůj uživatelský účet. Zrušení uživatelského účtu nemá vliv na smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli Uživatelé nebo všechny Smluvní strany.

4. Zadávání a sjednávání smlouvy o provedení kampaně

  1. Zadávání a sjednávání smlouvy o provedení marketingové kampaně (dále „Smlouva“) probíhá následovně:
   1. Zadavatel v Platformě vyhledá Spreadera, kterého považuje za vhodného pro realizaci své marketingové kampaně, a zašle mu pomocí poptávkového formuláře nezávaznou poptávku na marketingovou kampaň, tj. uvede alespoň:
  • název kampaně,
  • kategorii kampaně,
  • cenu kampaně (dále „Cena“),
  • termín začátku kampaně (dále „Datum plnění“),
  • popis kampaně,
  • případně další volitelná pole, jako např. účty, které Spreader použije pro kampaň; klíčová sdělení kampaně, definici výstupů, další termíny ke splnění, klíčové ukazatele výkonnosti kampaně, co dělat a čeho se vyvarovat, způsob schvalování obsahu kampaně,
   (dále „Poptávka”).  
   1. Pomocí chatu Zadavatel se Spreaderem dohodne podrobnosti spolupráce a na základě dohody upraví znění Poptávky.
   2. Zadavatel následně zašle finální Poptávku těm Spreaderům, se kterými má zájem navázat spolupráci. Tato nabídka je pro Zadavatele rovněž nezávazná.
   3. Pokud Spreader nesouhlasí s Poptávkou, odmítne Poptávku. Pokud Spreader souhlasí s Poptávkou, závazně odsouhlasí Poptávku, tzn. že nemůže měnit podmínky Poptávky. Odsouhlasená Poptávka se považuje za závaznou nabídku Zadavateli na uzavření Smlouvy (dále ,,Nabídka”);
   4. v případě, že se Spreader nevyjádří k finální Poptávce do 1 kalendářního dne před Datem plnění kampaně, nejpozději však do 14 dnů od jejího zaslání Zadavatelem, má se za to, že finální Nabídku odmítl;
   5. Potvrzením Nabídky Zadavatelem je uzavřena Smlouva. Zadavatel je oprávněn jakoukoli nebo i všechny Nabídky odmítnout. Pokud Zadavatel Nabídku nepotvrdí ani neodmítne do 14 dnů od jejího zaslání Spreaderem, nejpozději však do 1 kalendářního dne před Datem plnění kampaně, má se za to, že Nabídku odmítl.
  1. Pro jistotu Spread výslovně uvádí, že chat mezi Zadavatelem a Spreaderem je uchováván jako vodítko pro případný výklad Smlouvy a mají k němu přístup osoby oprávněné k přístupu do uživatelského účtu Uživatele. Více o tom, jak dlouho a proč Spread uchovává chat, obsahují zásady ochrany osobních údajů.
  2. Dokud nedojde k uzavření Smlouvy, může Zadavatel Poptávku jakkoli měnit, upravovat nebo i zrušit. Zadavatel je oprávněn sjednat Smlouvu s více Spreadery najednou. 
  3. Spread umožňuje vygenerování písemné podoby Smlouvy, v níž bude uvedena schválená Nabídka a rovněž následující úprava práv a povinností, kterou není možno ve Smlouvě nebo jejím dodatku vyloučit:
   1. povinnosti Spreadera:
    1. chránit dobré jméno Zadavatele;
    2. ponechat obsah příspěvků z marketingové kampaně podle Smlouvy na dohodnutých sociálních sítích po dobu alespoň 1 roku;
    3. dodržovat obecně závazné právní předpisy;
    4. ctít dobré mravy;
    5. zákaz realizovat marketingovou kampaň pro přímou či nepřímou konkurenci Zadavatele po dobu probíhající marketingové kampaně a dalšího 1 měsíce;
    6. v případě že má publikum i z USA, ctít FTC guidelines.
   1. Licence k příspěvkům Spreadera podle Smlouvy:
    1. uveřejněním jakéhokoli příspěvku podle Smlouvy Zadavatel nabývá nevýhradní, časově neomezenou licenci k příspěvkům Spreadera, a to k jejich uveřejňování na svých sociálních sítích a dalších médiích včetně tištěných spolu s právem příspěvky upravit způsobem nesnižujícím jejich hodnotu.
   1. Práva Spreadera:
    1. Spreader není povinen začít s uskutečňováním marketingové kampaně, dokud Spread nepotvrdí přijetí celé částky, ze které má být Spreaderovi zaplacena odměna dle těchto Podmínek. V opačném na sebe Spreader přijímá riziko, že nebude moci požadovat od Spreadu žádnou odměnu, dokud Spread nepotvrdí přijetí celé částky od Zadavatele.
   1. Povinnosti Zadavatele:
    1. poskytovat Spreaderovi součinnost, zejména informace k produktům;
    2. bere na vědomí, že uveřejněním jakéhokoli příspěvku podle Smlouvy Zadavatel nabývá nevýhradní, časově neomezenou licenci k příspěvkům Spreadera, a to k jejich uveřejňování na svých sociálních sítích a dalších médiích včetně tištěných spolu s právem příspěvky upravit způsobem nesnižujícím jejich hodnotu;
    3. zaplatit příslušnou částku dle Smlouvy a těchto Podmínek Spreadu.
   1. Prohlášení Uživatelů:
    1. berou na vědomí, že výplata peněz Spreaderovi probíhá přes třetí osobu, tj. Spread;
    2. součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky, kterými se řídí mimo jiné úprava výplaty odměny oběma stranám, úprava provize Spreadu a úprava storna Smlouvy;
    3. v případě, že to bude nutné, zavazují se Spreader se Zadavatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů;
    4. berou na vědomí, že Spread v žádném případě neodpovídá za kvalitu ani za provedení Marketingové kampaně, ani za dodržení této Smlouvy Zadavatelem nebo Spreaderem.

5. Akceptace provedení marketingové kampaně

  1. Akceptace provedení marketingové kampaně dle Smlouvy probíhá následovně:
   1. Jakmile Spreader dokončí marketingovou kampaň podle Smlouvy, informuje o tom Zadavatele prostřednictvím Platformy.
   2. Pokud Zadavatel potvrdí, že byla marketingová kampaň provedena řádně, vznikne Spreaderovi nárok na jeho odměnu. O tom Spread prostřednictvím Platformy informuje Spreadera.
   3. Pokud dle Zadavatele nebyla marketingová kampaň provedena řádně, informuje o tom Spreadera prostřednictvím Platformy a akceptaci odmítne.
   4. V případě, že Zadavatel do 14 kalendářních dnů od zaslání informace o dokončení marketingové kampaně nepotvrdí, že byla kampaň provedena řádně, ale ani potvrzení neodmítne neodmítne, považuje se kampaň za řádně provedenou.

6. Provize Spreadu, odměny Spreadera

  1. Provize Spreadu se vypočítává z Ceny podle Smlouvy a skládá ze dvou částí. A to z:
   1. provize ve výši 10 % z Ceny, a to za poskytnutí prostoru pro Poptávku, přičemž tuto část provize je Zadavatel povinen uhradit společně se zaplacením Ceny (tj. Zadavatel zaplatí 100 % Ceny plus 10 % provizi) (dále „Provize za umístění“);
   2. z provize ve výši 5 % za zprostředkování uzavření Smlouvy, která bude odečtena od sjednané Ceny (tj. Spreaderovi bude vyplaceno 95 % Ceny a 5 % obdrží Spread jako provizi) (dále „Provize za zprostředkování“).
  1. Spread bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy vystaví Zadavateli fakturu na Cenu společně s Provizí za umístění, a to s fakturačními údaji, které Zadavatel uvedl ve svém uživatelském profilu na Platformě.
  2. Zadavatel je povinen uhradit Cenu navýšenou o Provizi za umístění ve lhůtě splatnosti faktury. Jakmile Spread obdrží celou tuto částku, informuje o tom Zadavatele i Spreadera prostřednictvím Platformy, a to nejpozději do 7 dnů (dále „Moment oznámení připsání platby na účet“).
  3. Spreader tímto zmocňuje Spread, aby za něj po akceptaci provedení kampaně dle těchto Podmínek vystavil a zaslal fakturu Spreadu na svou odměnu, tj. 95 % z Ceny (dále „Odměna Spreadera“) případně jakékoli plnění dle těchto Podmínek. K vystavení faktury Spread využije fakturační údaje, které Spreader uvedl ve svém uživatelském profilu na Platformě. Pokud Spreader sdělí neplatné nebo nepravdivé údaje a nezjedná nápravu ani po emailové výzvě ze strany Spreadu nejpozději 1 rok po akceptaci marketingové kampaně, propadá celá Odměna Spreadera Spreadu. V Odměně Spreadera je zahrnuta i odměna za poskytnutí příslušných licencí Zadavateli.

7. Storno podmínky

  1. Zadavatel i Spreader jsou oprávněni od Smlouvy kdykoli odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě zadá odstupující Uživatel prostřednictvím Platformy požadavek na zrušení Smlouvy. V případě, že Smlouva končí dohodou Zadavatele se Spreaderem, dohodnou se zároveň, kdo z nich zadá na Platformě požadavek na zrušení zrušení Smlouvy v Platformě. Smluvní strany berou na vědomí, že Spread se nebude zabývat oprávněností odstoupení a bude při počítání storna vycházet výlučně z těchto Podmínek. Spread nebude ani zkoumat, zda Uživatel, který odstoupil od Smlouvy, je tím Uživatelem, který zadal požadavek na ukončení Smlouvy na Platformě.
  2. V případě, že Zadavatel nebo Spreader zadá a potvrdí požadavek na zrušení Smlouvy před Momentem oznámení připsání platby na účet, nemá žádná ze Smluvních stran nárok na jakoukoli odměnu, náhradu nebo jakékoli jiné plnění.
  3. V případě, že požadavek na zrušení Smlouvy zadal Zadavatel po Momentu oznámení připsání platby na účet,  storno podmínky se odvíjejí v závislosti na Datu plnění následujícím způsobem:

   

  Kdy Zadavatel potvrdil požadavek na zrušení Smlouvy

  Storno podmínky

  Více než 7 kalendářních dnů před Datem plnění.

  Spread Zadavateli vrací pouze 75 % z Ceny. Zbylých 25 % z Ceny náleží Spreaderovi (dále Ponížená 25 % cena). Plná Provize za umístění od Zadavatele náleží Spreadu. Spread má dále nárok na 5 % provizi z Ponížené 25 % ceny, kterou odečte od Ponížené 25 % ceny následně vyplacené Spreaderovi.

  1 až 7 kalendářních dnů před Datem plnění.

  Spread Zadavateli vrací pouze 50 % z Ceny. Zbylých 50 % z Ceny náleží Spreaderovi (dále Ponížená 50 % cena). Plná Provize za umístění od Zadavatele náleží Spreadu. Spread má dále nárok na 5 % provizi z Ponížené 50 % ceny, kterou odečte od Ponížené 50 % ceny následně vyplacené Spreaderovi.

  V termínu Data plnění nebo kdykoliv později

  Spread Zadavateli nic nevrací. 100 % z Ceny náleží Spreaderovi. Plná Provize za umístění od Zadavatele náleží Spreadu. Spread má dále nárok na 5 % provizi z Ceny.

   

  1. V případě, že požadavek na ukončení Smlouvy zadal  a potvrdil Spreader po Momentu oznámení připsání platby na účet, jsou storno podmínky následující:

  Kdy Spreader potvrdil požadavek na ukončení Smlouvy

  Storno podmínky

  Kdykoli po Momentu oznámení připsání platby na účet

  Spread Zadavateli vrací 100 % z Ceny. Plná Provize za umístění od Zadavatele náleží Spreadu.

8. Licence a práva duševního vlastnictví k Platformě

  1. Vytvořením uživatelského účtu nabývá Uživatel právo na využívání Platformy v souladu s těmito Podmínkami. Jiná práva na duševní vlastnictví k Platformě Uživatel nenabývá.
  2. Pokud Spread vytvoří software, který bude před jeho použitím nutné stáhnout do zařízení (např. v případě aplikace vytvořené pro Android, iOS, apod.), bere Uživatel na vědomí, že software se může automaticky aktualizovat.
  3. Spread uděluje Uživateli osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání Platformy, která je časově omezená na dobu, trvání Smlouvy o zprostředkování, tj. po dobu, o kterou má Uživatel zřízen uživatelský účet. Platformu, ani její část není Uživatel oprávněn kopírovat, pozměňovat, distribuovat, ani prodávat a pronajímat a nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se jej pokoušet jakkoli získat.

9. Závěrečná ustanovení

  1. Zadavatel se Spreadem jsou oprávněni uzavřít samostatnou smlouvu jen v tom rozsahu, v jakém není taková smlouva upravena těmito Podmínkami.
  2. Tyto Podmínky a podmínky Smlouvy se řídí českým právním řádem. V případě sporu Uživatele se Spreadem je příslušný soud dle sídla Spreadu. V případě sporu Zadavatele se Spreaderem je příslušný soud Zadavatele.
  3. Uživatel se zavazuje Podmínky pravidelně kontrolovat a seznamovat se s jejich zněním.
  4. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami a nedohodne se se Spreadem na individuální smlouvě, není oprávněn Platformu využívat.
  5. Jakékoli spory související s těmito Podmínkami mezi Uživatelem a Spreadem se řídí právním řádem České republiky a k rozhodování je příslušný soud místně příslušný dle sídla Spreadu. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020.